Дополнительные услуги

АГРОМАТ: КЛУБ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ "АГРОМАТ"

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"Клуб архітекторів та дизайнерів "АГРОМАТ"

 

СТАТТЯ 1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. "Клуб архітекторів та дизайнерів "АГРОМАТ" (далі - Клуб) є місцевою громадською організацією, що заснована відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян", діє на основі добровільності для спільної реалізації членами Клубу своїх прав та спільних інтересів.
Клуб не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.
1.2. У своїй діяльності Клуб керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", чинним законодавством України, а також цим Статутом.
1.3. Діяльність Клубу поширюється на територію Святошинського району міста Києва.
1.4. Клуб будує свою діяльність на основі права вільного вступу та виходу з нього, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності та гласності.
1.5. Для виконання статутних завдань Клуб співпрацює з державними органами, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, об'єднаннями громадян, їх союзами, у тому числі зарубіжними та міжнародними.
1.6. Клуб не є юридичною особою, його легалізація здійснюється шляхом направлення письмового повідомлення про заснування Клубу відповідному органу Міністерстві юстиції України.
Клуб має власну символіку, інші атрибути громадської організації, зразки яких затверджуються Зборами членів Клубу.
1.7. Повна назва Клубу:
українською мовою - громадська організація "Клуб архітекторів та дизайнерів "АГРОМАТ",
російською мовою - общественная организация "Клуб архитекторов и дизайнеров "АГРОМАТ".
Скорочена назва Клубу:
українською мовою - Клуб архітекторів та дизайнерів "АГРОМАТ",
російською мовою - Клуб архитекторов и дизайнеров "АГРОМАТ".
1.8. Місцезнаходження: 03115, місто Київ, проспект Перемоги, 89А.

СТАТТЯ 2.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КЛУБУ


2.1. Метою заснування та діяльності Клубу є об'єднання зусиль його членів для провадження діяльності, спрямованої на сприяння реалізації найцікавіших архітектурних та дизайнерських ідей (проектів) будь-яких напрямків та стилів, поширенню у сфері архітектури та дизайну сучасних технологій та матеріалів, підвищенню фахового рівня, а також рівня зайнятості архітекторів, дизайнерів, інших спеціалістів, які забезпечують діяльність зазначених фахівців.
2.2. Для досягнення поставленої мети Клуб у порядку здійснює наступні завдання:
допомагає створенню необхідних умов для успішної діяльності фахівців у галузі архітектури, містобудування, дизайну інтер'єрів, розвитку їх творчого потенціалу та індивідуальності,
організовує пошук та накопичення організаційних, інформаційних, інтелектуальних ресурсів для удосконалення роботи фахівців у галузі архітектури, містобудування, дизайну інтер'єрів;
організовує розповсюдження інформації про можливість участі у консультаціях, зустрічах, конкурсах, конференціях, семінарах тощо з питань архітектури, містобудування, дизайну інтер'єрів, в тому числі на національному або міжнародному рівні;
сприяє проведенню досліджень з проблем у галузі архітектури, містобудування, дизайну інтер'єрів;
встановлює контакти з аналогічними національними та міжнародними організаціями, окремими фахівцями у галузі архітектури, містобудування, дизайну інтер'єрів, державними органами та органами місцевого самоврядування, будівельними компаніями, підприємствами будівельної індустрії, компаніями, що здійснюють продаж будівельних та оздоблювальних матеріалів, посольствами, іншими юридичними та фізичними особами з метою обміну інформацією, досвідом, об'єднання зусиль для досягнення статутної мети Клубу;
представляє і захищає свої законні інтереси, а також інтереси своїх членів в державних органах та органах місцевого самоврядування;
сприяє захисту авторських прав та художньої власності членів Клубу,
надає рекомендації державним органам, органам місцевого самоврядування, журі спеціалізованих конкурсів щодо заохочень авторів архітектурних або дизайнерських проектів;
одержує від державних органів та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
2.3. З метою здійснення статутної діяльності Клуб у встановленому порядку має використовувати права, передбачені законодавством України для громадських організацій, зокрема Клуб має право мати власну символіку, популяризувати своє ім'я (найменування), символіку, вносити пропозиції до державних органів щодо діяльності Клубу тощо.

СТАТТЯ 3.
ЧЛЕНСТВО В КЛУБІ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ


3.1. Членство в Клуб і може бути індивідуальним або колективним.
3.2. Індивідуальними Членами Клубу можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, що, як правило, за фахом є архітекторами, дизайнерами, а також інші спеціалісти, що працюють спільно із зазначеними фахівцями при розробці та реалізації архітектурних або дизайнерських ідей, що досягли вісімнадцятирічного віку, визнають та дотримуються вимог Статуту, беруть активну участь в його діяльності.
3.3. Колективними членами Клубу можуть бути колективи юридичних осіб, що можуть брати участь у діяльності громадських організацій відповідно до законодавства України, які будь-яким чином сприяють діяльності та виконанню статутних завдань Клубу.
3.4. Питання щодо членства в Клубі вирішується Президентом Клубу за письмовою заявою особи , яка бажає набути статус Члена Клубу.
Колективи юридичних осіб подають копію рішення свого керівного органу про вступ до Клубу.
3.5 Президент Клубу протягом 15 (п'ятнадцяти) днів повинен розглянути заяву та прийняти відповідне рішення.
Президент Клубу може відмовити особі в прийнятті до членів Клубу без зазначення причин такої відмови.
3.6. Особа, якій було відмовлено в прийнятті до членів Клубу, має право внести це питання на розгляд Зборів Членів Клубу. В цьому разі Президент Клубу зобов‘язаний включити дане питання в порядок денний чергових Зборів Членів Клуб у.
3.7. Члени Клуб у отримують сертифікат про членство в Клубі, зразок якого затверджується Президентом Клубу.
3.8. Члени Клубу в порядку, передбаченому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Клубу, мають право:
брати участь у діяльності Клубу, в управлінні його справами, в тому числі шляхом обговорення, голосування та прийняття рішень з усіх питань його діяльності;
обирати та бути обраними до керівних органів Клубу;
вносити на розгляд Зборів Членів Клубу, Президента Клубу пропозиції та зауваження щодо діяльності Клуб у;
одержувати від Клубу для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Клубу;
вільно виходити з Клубу.
Члени Клуб у користуються іншими правами, передбаченими цим Статутом та внутрішніми документами Клубу.
3.9. Члени Клубу зобов'язані:
дотримуватись положень цього Статуту та виконувати рішення Зборів Членів Клубу, інших його керівних органів;
брати участь у Зборах Членів Клубу;
не допускати дій, які наносять шкоду репутації Клубу;
у межах своїх можливостей проводити роботу щодо пропагування мети і завдань Клубу;
нести інші обов'язки, передбачені цим Статутом та внутрішніми документами Клубу.
3.10. Член Клубу може вийти з Клубу за власною ініціативою, про що він повинен повідомити Президента Клубу у письмовій формі не пізніше ніж за один місяць. Колективний член надає копію рішення свого керівного органу про вихід з Клубу.
3.11. Член Клубу, який систематично не виконує або безвідповідально відноситься до виконання своїх обов'язків, або заважає своїми діями досягненню мети Клубу може бути виключений з Клубу.
3.12. Рішення про виключення особи із складу Членів Клубу приймається Президентом Клубу з обов'язковим повідомленням про це у письмовій формі особи щодо якої воно прийняте.
3.13. Особа, яку було виключено з Клубу, має право внести це питання на розгляд Зборів Засновників Клубу. В цьому разі Президент Клубу зобов‘язане включити дане питання в порядок денний чергових Зборів Засновників Клубу.

СТАТТЯ 4.
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КЛУБОМ


4.1. Для успішної організації діяльності Клубу в його складі утворюються (обираються) наступні керівні органи:
Збори Засновників Клубу;
Президент Клубу.
4.2. За рішенням Зборів Засновників Клубу можуть створюватися інші органи Клубу.

СТАТТЯ 5.
ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ КЛУБУ


5.1. Вищим керівним органом Клубу є 3бори Засновників Клубу.
5.2. Право участі у Зборах Засновників Клубу мають особи, які є Засновниками Клубу або їх представники.
Брати участь у Зборах Засновників Клубу з правом дорадчого голосу можуть також ті особи, які не є членами Клуб у, та особи запрошені Президентом Клубу.
5.3. До компетенції Зборів Засновників Клубу відноситься прийняття рішення з будь-яких питань, які стосуються діяльності Клубу, в тому числі:
затвердження Статуту Клубу, внесення змін та доповнень до Статуту Клубу;
визначення основних напрямків діяльності Клубу, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
затвердження Регламенту роботи Зборів Членів Клубу, Положень про Президента Клубу, інших внутрішніх документів Клубу;
прийняття рішення про припинення діяльності Клубу;
обрання та відкликання Президента Клубу, заслуховування звітів Президента Клубу тощо.
Збори Засновників Клубу можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Президента Клубу.
5.4. Збори Засновників Клубу визнаються правомочними, якщо в них беруть участь більш як половина Засновників Клубу або їх представників, а при вирішенні питань щодо припинення діяльності Клубу, внесення змін та доповнень до Статуту Клубу - 2/3 загального складу Членів Клубу.
5.5. Рішення Зборів Засновників Клубу приймаються більшістю у 3/4 голосів Членів Клубу або їх представників, які беруть участь у Зборах Членів Клуб у з таких питань:
внесення змін та доповнень до Статуту,
припинення діяльності Клубу.
З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів Засновників Клубу або їх представників, які беруть участь у Зборах Засновників Клубу.
5.6. Всі рішення Зборів Засновників Клубу оформлюються у вигляді протоколу, ведення якого забезпечує голова та секретар Зборів Засновників Клубу, що обираються останніми.
5.7. Збори Засновників Клубу проводяться не рідше двох раз на рік.
Збори Засновників Клубу скликаються Президентом за його власною ініціативою або за ініціативою більшості Членів Клубу.
5.8. Про проведення Зборів Засновників Клубу Члени Клубу повідомляються персонально не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до їх проведення.
5.9. Будь-який з Засновників Клубу має право винести питання на розгляд Зборів Засновників Клубу. Розгляд питання Зборами членів Клубу є обов'язковим, якщо воно внесено не пізніше, як за 2 (два) дні до початку роботи Зборів Засновників Клубу, в іншому випадку - за умови отриманні згоди на його розгляд більшості Засновників Клубу, що присутні на Зборах.
5.10. Питання роботи Зборів Засновників Клубу, не врегульовані цим Статутом, регулюються Регламентом роботи Зборів Засновників Клубу або іншими внутрішніми документами Клубу.


СТАТТЯ 6.
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБУ


6.1. Вищою посадовою особою, що одноособово здійснює функції виконавчого органу Клубу є Президент Клубу
Президент Клубу обирається Зборами Засновників Клубу строком на 2 (два) роки.
Президент Клубу може бути достроково звільнений з посади, якщо його дії грубо порушують вимоги Статуту Клубу, інших внутрішніх документів Клубу, а також якщо його діями була завдана шкода репутації Клубу.
6.2. Президент Клубу підзвітний Зборам Засновників Клубу та організує виконання їх рішень.
Збори Засновників Клубу заслуховують звіти Президента Клубу в порядку та строки, передбачені цим Статутом та іншими внутрішніми документами Клубу.
6.3. Президент Клубу:
займається організацією діяльності Клубу;
забезпечує безпосереднє виконання рішень Зборів членів Клубу;
вирішує питання про надання статусу Члена Клубу, вихід та виключення з Клубу;
затверджує зразки символіки Клубу, затверджує положення про символіку Клубу, почесне членство, інші внутрішні документи Клубу;
вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Клубу.
Президент Клубу у своїй діяльності керується законодавством України, цим Статутом, рішеннями Зборів Засновників Клубу, іншими внутрішніми документами Клубу.
Діяльність Президента спрямована на виконання статутної мети та завдань Клубу.
6.4. Після завершення строку повноважень Президента Клубу Збори Засновників Клубу обирають Президента Клубу на наступний період. У разі закінчення строку повноважень Президента Клубу і неможливості проведення Зборів Засновників Клубу, строк дії повноважень Президента Клубу продовжується до проведення Зборів Засновників Клубу.
6.6. Президент Клубу здійснює свою діяльність на громадських засадах.
6.7. Президент Клубу без довіреності представляє інтереси Клубу перед третіми особами, має право підпису кореспонденції та документів Клубу.

СТАТТЯ 7.
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ


7.1. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Статуту приймається кваліфікованою більшістю голосів Засновників Клуб у, що беруть участь у Зборах Членів Клубу (п. 5.5. Статуту).

СТАТТЯ 8.
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ


8.1. Рішення припинення діяльності Клубу приймається Зборами Засновників Клубу.
Рішення про припинення діяльності Клубу приймається кваліфікованою більшістю голосів Засновників, що беруть участь у Зборах Засновників Клубу (п.5.5.Статуту).
8.2. Про припинення діяльності Клубу надається повідомлення компетентному державному органу у строки та порядку, встановленому законодавством України.